Αποτελέσματα χρήσεως

Με αυτό το υπολογιστικό φύλλο κέρδους/ζημίας, το οποίο καλύπτει δώδεκα μήνες, για το Excel, μπορείτε να παρακολουθείτε τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας. Συμπεριλαμβάνονται οδηγίες αναφοράς και προετοιμασίας.

Excel

Λήψη
Αποτελέσματα χρήσεως