Διαφάνεια διαγράμματος SmartArt λωρίδας χρόνου (λευκό σε σκούρο γκρι, ευρείας οθόνης)

Παρακολουθήστε σημαντικές ημερομηνίες και τις σχετικές εργασίες του σχολείου ή της εταιρείας κατά μήκος αυτού του προτύπου οριζόντιας λωρίδας χρόνου. Το βέλος κατεύθυνσης με τους κύκλους σε χρωματική διαβάθμιση υποδεικνύει την πρόοδο. (Μορφή ευρείας οθόνης, 16:9)

PowerPoint

Διαφάνεια διαγράμματος SmartArt λωρίδας χρόνου (λευκό σε σκούρο γκρι, ευρείας οθόνης)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας