Bilanca stanja (jednostavna)

Izvješćujte o svojoj aktivi i pasivi pomoću ovog pristupačnog predloška bilance stanja, koji obuhvaća obrtna sredstva, dugotrajnu imovinu, kapital te tekuće i dugoročne obveze.

Excel

Bilanca stanja (jednostavna)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu