Bản trình bày dự án khoa học (màn hình rộng)

Trình bày dự án khoa học của bạn với mẫu này bao gồm nội dung mẫu, như câu hỏi bạn muốn dự án của mình trả lời, chi tiết bài nghiên cứu của bạn, các biến số, giả định và một biểu đồ cho dữ liệu mà bạn ghi nhận. Bản chiếu tiêu đề có hình ống nghiệm màu lam mà bạn có thể thay đổi để phù hợp với chủ đề của mình và bản chiếu nội dung bao gồm một bảng dành cho tài liệu và SmartArt cho các bước quy trình. Mẫu này được tạo ra theo định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày dự án khoa học (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình