Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày Thế Giới (màn hình rộng)

Mẫu này - phù hợp cho sinh viên, giáo viên hay doanh nghiệp - có bản chiếu tiêu đề với bản đồ thế giới với màu phối hợp xám trên xám. Nó là một chuỗi các mẫu liên quan, mỗi mẫu dành cho một lục địa khác nhau. Mẫu này cung cấp nhiều bố trí bản chiếu đa dạng bao gồm bản chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, hình có chú thích, biểu đồ mẫu và bản chiếu trống, tất cả ở định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày Thế Giới (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình