Đường thời gian dự án với các mốc

Hãy liệt kê các mốc thời gian của dự án và mẫu trợ năng này sẽ thể hiện chúng thành một bản đồ trực quan với sơ đồ đường thời gian.

Excel

Đường thời gian dự án với các mốc

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình