Đường thời gian dự án với cột mốc

Liệt kê mốc của dự án và mẫu này sẽ tạo ánh xạ trực quan của mốc dự án trong sơ đồ đường thời gian.

Excel

Đường thời gian dự án với cột mốc

Mẫu khác tương tự

Đường thời gian dự án Excel
SmartArt với Đường thời gian Cơ sở (trắng trên xám sẫm), màn hình rộng PowerPoint
Đường thời gian sự kiện (màn hình rộng) PowerPoint
Đường thời gian kế hoạch của dự án Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình