Đường thời gian lộ trình của quy trình

Bố trí quy trình từ trong đầu để khởi chạy với mẫu đường thời gian này. Tô sáng các sự kiện chính và theo dõi dọc theo dạng xem ngang. Các hướng dẫn rõ ràng chỉ dẫn bạn thực hiện từng bước tạo nội dung hấp dẫn và hữu ích. Sử dụng nguyên trạng hoặc dễ dàng áp dụng một chủ đề PowerPoint để thay đổi phông chữ, màu sắc và nền. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Đường thời gian lộ trình của quy trình

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình