Đường thời gian với cột mốc

Đường thời gian này giúp bạn tạo ra một lộ trình trực quan cho dự án của bạn. Đơn giản chỉ cần nhập những cột mốc chính vào bảng Chi tiết Dự án và theo dõi dự án của bạn hình thành theo đường thời gian nêu trên.

Excel

Đường thời gian với cột mốc

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày tòa nhà khung dây của doanh nghiệp (màn hình rộng) PowerPoint
Tổng quan về Khóa học PowerPoint
Bản trình bày có ba đường viền (màn hình rộng) PowerPoint
Tình trạng dự án (đỏ) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình