Đường thời gian với mốc

Kể câu chuyện bằng đồ họa với mẫu đường thời gian này. Nêu bật các sự kiện chính trong lịch sử và theo dõi theo đường thời gian ngang. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng áp dụng một chủ đề PowerPoint để thay đổi phông chữ, màu và nền. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Đường thời gian với mốc

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình