Đại cương bài luận ngắn

Tạo đại cương cho một tiểu luận năm đoạn bằng cách dùng mẫu này, có phần giới thiệu, ba điểm chính và một phần kết luận.

Word

Đại cương bài luận ngắn

Mẫu khác tương tự

Báo cáo hàng năm Word
Báo cáo chi phí Excel
Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Tình trạng dự án (đỏ) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình