Đầu đề thư cá nhân

Sử dụng mẫu có thể truy nhập này để tạo mẫu nền thư cá nhân cho bức thư với một giao diện mới khi email không hoạt động. Dễ dàng tùy chỉnh mẫu đó theo sở thích bằng cách sử dụng các chủ đề và màu tích hợp sẵn.

Word

Đầu đề thư cá nhân

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình