Đồng hồ bấm giờ Lớp học (Đồng hồ)

Đem đến cho lớp học một cách để xem thời gian còn lại cho bài kiểm tra và hoạt động lớp học.

PowerPoint

Đồng hồ bấm giờ Lớp học (Đồng hồ)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình