Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)

Theo dõi điểm của bạn và điểm TBC với mẫu hữu ích này. Nhập điểm số của bạn vào tab trình theo dõi và Excel sẽ tính toán thành tích của bạn dựa trên các thiết đặt bạn chọn.

Excel

Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình