Đường thời gian đồ họa thông tin

Theo dõi năm mốc trong quá trình phát triển sản phẩm hoặc dự án của bạn với đường thời gian đồ họa thông tin này. Bao gồm một trang tính để nhập dữ liệu, tự động cập nhật lộ trình. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Đường thời gian đồ họa thông tin

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình