Đường thời gian lịch sử và mốc

Kể câu chuyện bằng đồ họa với mẫu đường thời gian này. Nêu bật các sự kiện chính trong lịch sử và theo dõi theo đường thời gian ngang. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng áp dụng một chủ đề PowerPoint để thay đổi phông chữ, màu và nền. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Đường thời gian lịch sử và mốc

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình