Đường thời gian lộ trình sản phẩm

Bố trí quy trình từ khâu lên ý tưởng đến bước ra mắt với mẫu đường thời gian này. Nêu bật các sự kiện chính và theo dõi theo dạng xem ngang. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng áp dụng một chủ đề PowerPoint để thay đổi phông chữ, màu và nền. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Đường thời gian lộ trình sản phẩm

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình