Đường thời gian lộ trình sản phẩm

Bố trí quy trình từ khâu lên ý tưởng đến bước ra mắt với mẫu đường thời gian này. Nêu bật các sự kiện chính và theo dõi theo dạng xem ngang. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng áp dụng một chủ đề PowerPoint để thay đổi phông chữ, màu và nền. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Đường thời gian lộ trình sản phẩm

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình