Đầu đề thư cá nhân

Sử dụng mẫu có thể truy nhập này để tạo mẫu nền thư cá nhân cho bức thư với một giao diện mới khi email không hoạt động. Dễ dàng tùy chỉnh mẫu đó theo sở thích bằng cách sử dụng các chủ đề và màu tích hợp sẵn.

Word

Đầu đề thư cá nhân

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình