Đầu thư doanh nghiệp (Thiết kế đơn giản)

Tạo đầu thư doanh nghiệp của riêng bạn với mẫu này, với các đường màu lục và hiệu ứng chuyển màu ở đầu và cuối trang, có chỗ cho logo.

Word

Đầu thư doanh nghiệp (Thiết kế đơn giản)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình