Đầu thư doanh nghiệp (Thiết kế đơn giản)

Tạo đầu thư doanh nghiệp của riêng bạn với mẫu này, với các đường màu lục và hiệu ứng chuyển màu ở đầu và cuối trang, có chỗ cho logo.

Word

Đầu thư doanh nghiệp (Thiết kế đơn giản)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình