Đầu thư doanh nghiệp (Thiết kế đơn giản)

Tạo đầu thư doanh nghiệp của riêng bạn với mẫu này, với các đường màu lục và hiệu ứng chuyển màu ở đầu và cuối trang, có chỗ cho logo.

Word

Đầu thư doanh nghiệp (Thiết kế đơn giản)

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn