Định dạng bản thảo câu chuyện

Tạo bản thảo câu chuyện bằng mẫu trợ năng này, sử dụng định dạng tiêu chuẩn mà biên tập viên chấp nhận. Mẫu này có chứa tên và thông tin liên hệ của tác giả, số từ, tiêu đề, nội dung câu chuyện và phần đầu trang sẽ có họ của tác giả, trích đoạn tiêu đề và số trang.

Word

Định dạng bản thảo câu chuyện

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình