Đồng hồ bấm giờ Lớp học (Đồng hồ cát)

Đem đến cho lớp học một cách để xem thời gian còn lại cho bài kiểm tra và hoạt động lớp học.

PowerPoint

Đồng hồ bấm giờ Lớp học (Đồng hồ cát)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình