Bỏ qua để tới nội dung chính

Đường thời gian dự án với các mốc

Hãy liệt kê các mốc thời gian của dự án và mẫu trợ năng này sẽ thể hiện chúng thành một bản đồ trực quan với sơ đồ đường thời gian.

Excel

Đường thời gian dự án với các mốc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn