An-bum ảnh cưới, thiết kế ba-rôc đen trắng (màn hình rộng)

Tạo một an-bum ảnh cưới hoặc kỷ niệm hàng năm bằng mẫu bản trình bày PowerPoint này, có thiết kế ba-rôc màu đen và trắng thanh lịch ở định dạng màn hình rộng (16X9). Nó có nhiều bố trí ảnh đa dạng đáp ứng nhu cầu của bạn.

PowerPoint

An-bum ảnh cưới, thiết kế ba-rôc đen trắng (màn hình rộng)

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình