An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng)

Tạo một an-bum hình tốt nghiệp hay đoàn tụ bằng mẫu bản trình bày PowerPoint này, có nền đen, định dạng màn hình rộng (16X9) và nhiều bố trí hình ảnh đa dạng.

PowerPoint

An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình