An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng)

Tạo một an-bum hình tốt nghiệp hay đoàn tụ bằng mẫu bản trình bày PowerPoint này, có nền đen, định dạng màn hình rộng (16X9) và nhiều bố trí hình ảnh đa dạng.

PowerPoint

An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình