Bài giới thiệu ngắn gọn

Bạn sẽ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho mọi người như thế nào nếu chỉ có thời gian bằng một lượt đi thang máy với họ? Sử dụng mẫu trợ năng này để viết những bài giới thiệu ngắn gọn, nhiều thông tin với những gợi ý hướng dẫn bạn tạo các bài diễn thuyết 12 giây, 30 giây và 3 phút.

Word

Bài giới thiệu ngắn gọn

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình