Bài luận kiểu APA

Viết bài luận nghiên cứu hoặc bài luận định kỳ? Sử dụng mẫu báo cáo kiểu APA này để bắt đầu, với các kiểu được định dạng để khớp với hướng dẫn APA và nội dung mẫu nhằm minh họa sự nhất quán. Đây là mẫu có thể truy nhập.

Word

Bài luận kiểu APA

Mẫu khác tương tự

Báo cáo kiểu APA (Phiên bản thứ 6) Word
Bài nghiên cứu kiểu MLA Word
Bài luận kiểu MLA Word
Báo cáo của học viên kèm bìa Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình