Bài luận kiểu MLA

Bài nghiên cứu hoặc bài luận định kỳ của bạn có yêu cầu định dạng MLA không? Sử dụng mẫu có thể truy nhập này để giúp bạn làm theo các hướng dẫn thích hợp. Bao gồm các kiểu được định dạng để khớp với hướng dẫn MLA và văn bản hướng dẫn để giúp bạn dễ dàng tạo báo cáo của mình.

Word

Bài luận kiểu MLA

Mẫu khác tương tự

Bài nghiên cứu kiểu MLA Word
Báo cáo kiểu APA (Phiên bản thứ 6) Word
Báo cáo của học viên kèm bìa Word
Trình quản lý Khóa học Đại học Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình