Báo cáo bán hàng dạng cơ bản

Theo dõi doanh số bán hàng của bạn theo sản phẩm và khách hàng với mẫu Excel đơn giản này. Sử dụng bảng, slicer bảng và bảng pivot để sắp xếp các con số. Tùy chỉnh bảng pivot theo nhu cầu của bạn.

Excel

Báo cáo bán hàng dạng cơ bản

Mẫu khác tương tự

Lịch làm việc hàng ngày Excel
Báo cáo hàng năm Word
Bản trình bày tông màu trái đất (màn hình rộng) PowerPoint
Nhãn Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình