Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lục trên nền đen), màn hình rộng

Sử dụng mẫu SmartArt này để hiển thị diễn tiến của một tiến trình - từ giai đoạn tạo ra ý tưởng cho đến kết quả với các nhiệm vụ liên quan. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lục trên nền đen), màn hình rộng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình