Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng)

Chồng sách hiển thị trên hầu hết các trang chiếu biến mẫu này thành lựa chọn tuyệt vời cho học viên, giáo viên, người đam mê đọc sách và những người khác trong lĩnh vực giáo dục. Mẫu trợ năng này có chứa nhiều bố trí trang chiếu ở định dạng màn hình rộng (16 x 9) và bao gồm bảng và biểu đồ mẫu mà bạn có thể sửa đổi dễ dàng.

PowerPoint

Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình