Bài thuyết trình sách cổ điển (màn hình rộng)

Mẫu bài thuyết trình này mô phỏng bìa và trang của một cuốn sách với bản chiếu tiêu đề có họa tiết nâu và bản chiếu nội dung màu trắng. Mẫu này đặc biệt phù hợp với sinh viên hay giáo viên, nhưng cũng có thể dùng trong những bối cảnh khác. Bản trình bày này chứa nhiều bố trí bản chiếu trong định dạng màn hình rộng (16x9) và bao gồm danh sách bảng, biểu đồ và SmartArt mẫu mà bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của mình.

PowerPoint

Bài thuyết trình sách cổ điển (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Báo cáo hàng năm Word
Báo cáo chi phí Excel
Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Tình trạng dự án (đỏ) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình