Báo cáo Hàng năm (Có ảnh bìa)

Dùng mẫu này để tạo Báo cáo Hàng năm cho công ty của bạn. Bao gồm những thông tin trợ giúp cũng như các tiêu đề đã được định dạng trước dùng cho các phần Báo cáo Hàng năm truyền thống. Chọn một bìa khác từ thẻ Chèn trên ruy-băng. Thay đổi màu sắc bằng cách chọn các chủ đề cài sẵn khác. Báo cáo này phù hợp với các mẫu khác trong bộ thiết kế Vượt thời gian.

Word

Báo cáo Hàng năm (Có ảnh bìa)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình