Bản ghi nhớ

Dùng mẫu bản ghi nhớ này để chia sẻ các cập nhật và thông tin quan trọng với các thành viên trong trường học hoặc câu lạc bộ.

Word

Bản ghi nhớ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình