Bản trình bày lưới mắt cáo (màn hình rộng)

Một lưới màu xám tinh tế kiểu mắt cáo hiển thị ở nền của mẫu này. Một đường màu đỏ chạy dọc phần dưới cùng của mỗi bản chiếu để làm nổi bật thiết kế. Bản trình bày màn hình rộng (16X9) này phục vụ cho nhiều mục đích: nó thích hợp cho doanh nghiệp nhưng cũng có thể phù hợp với một số chủ đề đào tạo.

PowerPoint

Bản trình bày lưới mắt cáo (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình