Bản trình bày lục địa Châu Âu, chuỗi bản đồ thế giới (màn hình rộng)

Mẫu này - phù hợp cho sinh viên, giáo viên hay doanh nghiệp - có bản chiếu tiêu đề với bản đồ của lục địa Châu Âu với màu phối hợp xám trên xám. Nó là một bản trong chuỗi mẫu có liên quan, mỗi bản dành cho một lục địa khác nhau. Mẫu này cung cấp nhiều bố trí bản chiếu đa dạng bao gồm các bản chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, hình có chú thích, biểu đồ mẫu và bản chiếu trống, toàn bộ trong một định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày lục địa Châu Âu, chuỗi bản đồ thế giới (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình