Biên bản họp

Ghi lại biên bản cuộc họp là một việc rất dễ dàng với mẫu trợ năng này. Mẫu bao gồm các mục để nhập thông tin chung về cuộc họp, cũng như từng chủ đề trong chương trình họp.

Word

Biên bản họp

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình