Biên bản họp (biểu mẫu ngắn)

Tạo biểu mẫu ngắn cho biên bản họp cùng mẫu trợ năng này, chứa 3 mục riêng biệt: thông báo, cuộc thảo luận và bàn tròn.

Word

Biên bản họp (biểu mẫu ngắn)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình