Biên bản cuộc họp (Thiết kế màu cam)

Hãy làm cho biên bản của bạn trông gọn gàng bằng cách dùng tài liệu biên bản cuộc họp này. Người ghi biên bản sẽ đánh giá cao định dạng đơn giản này. Phù hợp với tài liệu chương trình làm việc của cuộc họp Kinh doanh (thiết kế màu cam).

Word

Biên bản cuộc họp (Thiết kế màu cam)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình