Các tham khảo của sơ yếu lý lịch

Thêm một danh sách tham khảo vào sơ yếu lý lịch của bạn kèm theo trang tham khảo này, trang này có chứa tên, tiêu đề, thông tin liên hệ và mô tả về mối quan hệ cho mỗi tham khảo.

Word

Các tham khảo của sơ yếu lý lịch

Mẫu khác tương tự

Sơ yếu lý lịch (màu) Word
Hồ sơ cá nhân (Thiết kế không Thời gian) Word
Hồ sơ cá nhân theo Thứ tự thời gian (Thiết kế Đơn giản) Word
Hồ sơ cá nhân Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình