Công cụ lập kế hoạch dự án Gantt

Hãy dùng công cụ lập kế hoạch dự án này để theo dõi từng hoạt động trong dự án của bạn bằng mô hình biểu đồ Gantt. Dễ dàng xem mỗi hoạt động đang ở đâu theo kế hoạch.

Excel

Công cụ lập kế hoạch dự án Gantt

Mẫu khác tương tự

Báo cáo hàng năm Word
Báo cáo chi phí Excel
Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Tình trạng dự án (đỏ) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình