Chương trình làm việc trong cuộc họp bàn công việc (Thiết kế màu cam)

Một tài liệu chương trình làm việc đơn giản cho phép bạn tổ chức chủ đề bạn dự định bàn thảo và thời gian cho mỗi mục công việc.

Word

Chương trình làm việc trong cuộc họp bàn công việc (Thiết kế màu cam)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình