Chứng nhận Thành tích

Công nhận thành tích của một người trong nhóm với mẫu chứng nhận có thể truy nhập này. Cá nhân hóa mẫu đó để phù hợp với sự kiện hoặc thành tích. Thay đổi diện mạo bằng cách sử dụng các chủ đề tích hợp sẵn trong Word trên tab Thiết kế của dải băng trong Word.

Word

Chứng nhận Thành tích

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình