Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày lục địa Nam Mỹ (màn hình rộng)

Mẫu này - phù hợp cho học sinh, giáo viên hoặc các doanh nghiệp - có một bản chiếu tiêu đề với bản đồ lục địa Nam Mỹ với màu xám trên xám. Nó là một chuỗi các mẫu liên quan, mỗi mẫu dành cho một lục địa khác nhau. Mẫu này cung cấp nhiều bố trí bản chiếu đa dạng bao gồm bản chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, hình có chú thích, biểu đồ mẫu và bản chiếu trống, tất cả ở định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày lục địa Nam Mỹ (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình