Dãn cách dòng đôi cổ điển (trống)

Tài liệu dãn cách dòng đôi đơn giản với giao diện chuyên nghiệp cổ điển. Tài liệu này thích hợp nhất cho các tài liệu chuyên nghiệp yêu cầu dãn cách dòng đôi. Ví dụ: các tài liệu tuân theo chuẩn MLA, APA và Chicago. Định dạng mặc định cho tài liệu này: Phông chữ: Times New Roman, Dãn cách Đoạn 12 điểm: Dãn cách Dòng đôi Lề: 1” (tất cả các mặt)

Word

Dãn cách dòng đôi cổ điển (trống)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình