Danh sách địa chỉ

Sổ địa chỉ có một vài trường, gồm tên, email, điện thoại, địa chỉ và ngày sinh; có thể dùng vào mục đích cá nhân hay công việc. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Danh sách địa chỉ

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình