Danh sách địa chỉ

Sổ địa chỉ có một vài trường, gồm tên, email, điện thoại, địa chỉ và ngày sinh; có thể dùng vào mục đích cá nhân hay công việc. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Danh sách địa chỉ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình