Danh sách giá sản phẩm

Mẫu này cho phép một doanh nghiệp theo dõi sản phẩm và/hoặc dịch vụ của họ tại một nơi dễ xem. Có các chức năng truyền thống cho phép theo dõi các mức giá theo thời gian và số lượng đã bán.

Excel

Danh sách giá sản phẩm

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình