Danh sách kiểm kê kèm theo tô sáng đặt lại hàng

Mẫu có thể truy nhập này sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ của bạn theo dõi kiểm kê. Ngoài ra, còn theo dõi các thông tin đặt lại hàng và tổng giá trị bằng cách sử dụng định dạng điều kiện.

Excel

Danh sách kiểm kê kèm theo tô sáng đặt lại hàng

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình