Danh sách liên hệ khách hàng cơ bản

Danh sách liên hệ khách hàng trợ năng này dùng để theo dõi thông tin về khách hàng của bạn và bao gồm một mục ghi chú để thêm chú thích hoặc thông tin bổ sung.

Excel

Danh sách liên hệ khách hàng cơ bản

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình