Danh sách thực phẩm

Lên kế hoạch cho việc mua sắm của bạn với mẫu danh sách thực phẩm này, mẫu này cũng cho phép bạn vào và so sánh giá cả giữa các nhà bán lẻ. Đánh dấu các mục là hoàn tất khi bạn đã mua chúng.

Excel

Danh sách thực phẩm

Mẫu khác tương tự

Cộng tác động não Excel
Danh sách nhiệm vụ hàng tuần Excel
Danh sách nhiệm vụ hàng ngày Excel
Trang tính động não Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình