Danh sách việc cần làm đơn giản

Danh sách việc cần làm đơn giản này sử dụng bảng và phần định dạng có điều kiện. Thêm một hàng cho tác vụ mới, đặt mức độ ưu tiên, ngày tháng và ghi chú. Sau khi bạn đặt mức độ hoàn thành là 100%, Excel sẽ tự động đánh dấu mục này là đã hoàn thành.

Excel

Danh sách việc cần làm đơn giản

Mẫu khác tương tự

Lịch làm việc hàng ngày Excel
Trang đăng ký tình nguyện viên Word
Danh sách liên hệ khách hàng Excel
Danh sách những việc cần làm của giáo viên Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình